• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg

ponedeljak 20. jun u 18:00 Novi prostor
Ciklus predavanja iz sociologije muzike:
govori: Ivana Vesić, master sociologije i dipliomirana muzikologinja
Pitanje načina na koji muzika ostvaruje komunikaciju sa publikom, kao i činilaca koji omogućavaju da ona bude shvaćena kao smislena tvorevina tumačeno je na različite načine u sociološkim istraživanjima od kraja 19. veka do danas.

Uprkos nesrodnosti pristupa razmatranju muzičkog značenja, moguće je izdvojiti nekoliko struja u postojećim istraživanjima–jednu koja je usmerena na odgonetanje toga šta muzika znači i drugu orijentisanu ka problematizaciji vidova na koji muzika ostvaruje značenje. Praćenjem gledišta autora pristalica shvatanja o inherentnosti muzičkog značenja ili njegove konstruisanosti izložićemo ključne pretpostavke na kojima se zasnivaju dve suprotstavljene paradigme u sociološkomuzičkoj teoriji. Tom prilikom, posvetićemo posebnu pažnju radovima Teodora Adorna (Adorno), Hauarda S. Bekera (Becker) i Tije Denore (DeNora). Osim predstavljanja najznačajnijih uvida autora koji su doprineli sagledavanju fenomena muzičkog značenja, osvrnućemo se i na kritična mesta u njihovom diskursu. Ograničenja u postojećim postavkama  biće demonstrirana kroz analizu različitih primera iz visokoumetničke i popularne muzičke prakse.

Pin It